ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Ambona

ambona 2020

Ambonę wzniesiono w latach 1744-1750 z fundacji prepozyta Piotra Procewicza. Ma ona oryginalny kształt łodzi unoszonej na falach morza, zaopatrzonej w sieci, wiosła, maszt, żagle i podtrzymywanej przez dwie syreny. Ambona może służyć jako przkład polskiej sztuki snycerskiej XVIII wieku.

 Oryginalną formę ambony należy tłumaczyć genezą i charyzmatem zakonu kanoników regularnych. Przesłankę zasadniczą stanowi tu łaciński werset z ewangelii św. Łukasza: „Ascendens in naviculam Petri docebat turbas” (Wszedłszy do łodzi Piotra nauczał tłumy). Słowa te zawierają idee apostolstwa, które zakon uważał zawsze za istotny element swojego posłannictwa, swoich duszpasterskich zadań. Nazywał się zresztą zakonem apostolskim (Ordo Apostolicus).

Dodać trzeba, że ambona ta, jako najwcześniejsza realizacja tematu „navis ecclesiae” (Kościoła łodzi) w Polsce, bardzo szeroko oddziałała. Naśladowano ją w innych kościołach kanoników regularnych jak choćby w Kłobucku czy na Antokolu w Wilnie.ambony

 Była też wzorcem dla rozwiązań w kościołach nie związanych bezpośrednio z kanonikami regularnymi, jak to zaważyć można w miejscowościach: Irządze, Jodłowa, Biała, Osiek a nawet w Krakowie w kościele św. Andrzeja.

 

ambona gora 
ambona dol
 albumpi-002
ambona 2020
wnetrze ambona1